Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Artykuły

Dla odbiorców wody

W tym miejscu znajdą Państwo informacje związane z działalnością naszej firmy związaną z zaopatrzeniem w wodę. Dowiedzą się Państwo między innymi:

  • Co należy zrobić aby podłączyć się do sieci.
  • Jaka jest procedura w przypadku zawarcia cesji umowy.
  • Co zrobić aby otrzymywać faktury za wodę w formie elektronicznej.

Procedura w przypadku chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu i poczty elektronicznej sprawił, że zdecydowaliśmy się dać naszym Klientom możliwość otrzymywania faktur za wodę na wskazany adres e-mail. Dzięki temu nie muszą Państwo martwić się, że faktura nie przyjedzie na czas i jednocześnie zmniejszy się ilość przechowywanej w domu papierowej dokumentacji.

Czytaj więcej: Procedura w przypadku chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Postępowanie w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zawarcia umowy na dostawę wody

  1. Odbiorca składa w Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Do wniosku należy załączyć:
    • mapę zasadniczą w skali 1:500 z nakładką S+U (Sytuacja i Uzbrojenie), zaznaczoną drogą dojazdową oraz lokalizacją planowanego/istniejącego obiektu (3 egzemplarze),
    • oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości.
  2. Informujemy Odbiorcę o istnieniu, bądź braku, możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci.
  3. Czytaj więcej: Postępowanie w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zawarcia umowy na...

Postępowanie w przypadku chęci zawarcia cesji umowy.

Umożliwiamy Odbiorcy scedowanie wynikających z Umowy uprawnień na inny podmiot. W tym celu zarówno Odbiorca jak i Przejmujący powinni wypełnić Wniosek o zawarcie cesji umowy na dostawę wody

Dodatkowo Przejmujący powinien załączyć do wniosku wymagane do podpisania umowy dokumenty, których wykaz znajduje się poniżej. Odbiorca załącza jedynie aktualną umowę na dostawę wody.

Czytaj więcej: Postępowanie w przypadku chęci zawarcia cesji umowy.