Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Obrazy radarowe umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym takich zjawisk jak groźne burze, gradobicia i linie szkwału. Dane z naszego radaru umożliwiają bardzo precyzyjne określenie obszarów zagrożonych groźnymi zjawiskami z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań prewencyjnych ograniczających następstwa groźnych zjawisk. Głównym „produktem” pracy radaru meteorologicznego jest obraz przestrzennego rozkładu natężenia opadów atmosferycznych. Ponadto archiwizowane przez nas dane mogą służyć jako podstawa ekspertyz meteorologicznych. Nasz radar swym zasięgiem obejmuje obszary leżące na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Zasięg ten obejmuje m. in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską, Rybnicki Okręg Węglowy, Jurę Krakowsko – Częstochowską, Beskid Śląski oraz Bramę Morawską. Odbiorcami naszych danych mogą być m.in.: Samorządy lokalne, media, rolnictwo, lotnictwo, branża budowlana, branża ubezpieczeniowa, centra zarządzania kryzysowego, biura prognoz meteorologicznych, zarządcy infrastruktury strategicznej, organizatorzy imprez masowych, pasjonaci i klienci indywidualni. Radar generuje następujące produkty: • PPI – rozkład odbiciowości na pojedynczej elewacji. Produkt tworzony jest bardzo szybko, w wyniku jednego obrotu anteny ustawionej pod określonym kątem względem powierzchni ziemi. • CAPPI – Rozkład odbiciowości na stałej wysokości nad powierzchnią ziemi. Produkt CAPPI jest efektem przetwarzania danych ze skanu objętościowego, przez co czas generowania danych jest dłuższy • CMAX – maksymalna odbiciowość w całym pionowym profilu troposfery zrzutowana na płaszczyznę • RHI – przekrój pionowy po zadanym azymucie • Echo Top – maksymalna wysokość wierzchołków echa o zadanej wartości • VIL – wodność scałkowana w pionie z całego pionowego profilu troposfery • MaxZ – maksymalna odbiciowość w całym pionowym profilu troposfery zrzutowana na płaszczyznę z dodatkową projekcją wartości maksymalnych na pionowych przekrojach