Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

 1. Odbiorca składa w Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Do wniosku należy załączyć:
  • mapę zasadniczą w skali 1:500 z nakładką S+U (Sytuacja i Uzbrojenie), zaznaczoną drogą dojazdową oraz lokalizacją planowanego/istniejącego obiektu (3 egzemplarze),
  • oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości.
 2. Informujemy Odbiorcę o istnieniu, bądź braku, możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci.
 3. Jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci:

 4. Odbiorca otrzymuje opracowane warunki przyłączenia.
 5. Odbiorca zleca, uprawnionemu projektantowi, opracowanie projektu przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki przyłączenia.
 6. Odbiorca składa Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych. Do wniosku należy załączyć:
  • opracowaną dokumentację projektową (4 egzemplarze),
  • otrzymane warunki przyłączenia,
  • opinię wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • kserokopię uprawnień projektanta,
  • uzgodnienia z właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe*,
  • zgodę wszystkich właścicieli przyłączanej nieruchomości*
 7. * jeśli wymagane
 8. Odsyłmy Odbiorcy uzgodniony projekt przyłącza (1 egzemplarz).
 9. Odbiorca wybiera wykonawcę robót oraz składa Wniosek o zezwolenie na realizację przyłącza nieruchomości do sieci wodociągowej.
 10. Kontaktujemy się z Wykonawcą w celu ustalenia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad prowadzonymi pracami.
 11. Odbiorca podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę. O terminie Odbiorca jest informowany telefonicznie. Do podpisania umowy wymagane jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody oraz wymienionych niżej dokumentów.

  Spółki prawa handlowego:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • aktualny KRS,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących spółkę**.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.

  Osoby fizyczne:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • PESEL, NIP,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.
  ** jeśli wymagane
 12. Dokonujemy montażu wodomierza u Odbiorcy, oraz ustalamy z Odbiorcą termin odbioru technicznego przyłącza. W celu przeprowadzenia odbioru technicznego Odbiorca powinien dostarczyć:
  • mapę geodezyjną z naniesionym przyłączem (2 egzemplarze),
  • karty zasuw oraz studni wodomierzowych (2 egzemplarze).
 13. Dokonujemy odbioru technicznego przyłącza.