Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Umożliwiamy Odbiorcy scedowanie wynikających z Umowy uprawnień na inny podmiot. W tym celu zarówno Odbiorca jak i Przejmujący powinni wypełnić Wniosek o zawarcie cesji umowy na dostawę wody

Dodatkowo Przejmujący powinien załączyć do wniosku wymagane do podpisania umowy dokumenty, których wykaz znajduje się poniżej. Odbiorca załącza jedynie aktualną umowę na dostawę wody.

Spółki prawa handlowego:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • aktualny KRS,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących spółkę**.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.

Osoby fizyczne:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • PESEL, NIP,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.

** jeśli wymagane