Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 29.04.2015 do godziny 10:00
Kod CPV:

45100000-8 - przygotowanie pod budowę

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45422000-1 - roboty ciesielskie

45262310-7 – zbrojenie

45262311-4 - betonowanie konstrukcji

45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych

45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261320-3 - kładzenie rynien

45443000-4 - roboty elewacyjne

45410000-4 – tynkowanie

45442100-8 – roboty malarskie

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

31520000-7 - lampy i oprawy oświetleniowe

45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - instalacje zasilania elektrycznego

Do pobrania:
08-04-2015 Ogłoszenie
08-04-2015 SIWZ oraz załączniki
14-04-2015 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
- Załącznik 9
- Załącznik 11
- Załącznik 16
- Załącznik 17
18-04-2015 Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami
22-04-2015 Zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami
24-04-2015 Sprostowanie do ogłoszenia
24-04-2015 Informacja o zmianie treści SIWZ
19-05-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty
11-06-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia