Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia Woda - Bezpieczeństwo, położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Usługi dystrybucyjne, nie są objęte przedmiotem zamówienia. Usługi dystrybucyjne (OSD) do budynku wykazanego w załączniku nr 2 do SIWZ, świadczy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.04.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 09.30.00.00-2
Do pobrania:
14-04-2015 - Ogłoszenie
- SIWZ
17-04-2015 Odpowiedzi na pytania
20-04-2015 - Odpowiedzi na pytania
- Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej
04-05-2015 Zawiadomienie o wyborze
11-05-2015 Zawiadomienie o unieważnieniu wcześniejszej czynności wyboru oferty i wyborze oferty
22-05-2015 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia