Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 29.05.2017 do godziny 10:00 zmieniono na 09.06.2017 do godziny 10:00
Kod CPV: 44212200-1
45232330-4
Do pobrania:
10-05-2017 - Ogłoszenie
- SIWZ wraz z załącznikami
18-05-2017 - Projekt umowy na roboty budowlane
23-05-2017 - Odpowiedzi na pytania
24-05-2017 - Zmiana treści SIWZ
31-05-2017 - Zmiana treści SIWZ
07-06-2017 - Odpowiedzi na pytania
20-06-2017 - Unieważnienie postępowania

 

Ekoenergia Silesia S.A. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86 złożono oferty:

 

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Okres Gwarancji

 

Cena

 

1.

 

Proligo Sp. z o.o.

41-500 Chorzów

ul. 3 maja 77

 

120 miesięcy

 

90 405, 00 PLN

 

2.

 

Atem Polska Sp. z o.o.

81-537 Gdynia

ul. Łużycka 2

 

60 miesięcy

 

164 794, 17 PLN

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 96 801, 00 PLN