Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Przedmiot zamówienia: Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości i przeprowadzanie przeglądów okresowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2018r. do godziny 08:00
Kod CPV: 71356100-9
Do pobrania:
29-03-2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
29-03-2018 - Projekt-umowy-PN-1-2018
29-03-2018 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
29-03-2018 - Szczegółowy Opis Zamówienia
29-03-2018 - Formularz oferty
29-03-2018 - zal-2-owiadczenie.docx
29-03-2018 - wykaz-urzadzen
29-03-2018 - zal-5-i-6-grupa
04-04-2018 - WYKAZ URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
04-04-2018 - Odpowiedź na zapytanie 1
09-04-2018 - Zestawienie ofert
19-04-2018 - Wybor-oferty-PN-1
25-05-2018 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi