Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Świadczenie doradztwa technicznego oraz pełnienie innych obowiązków w zakresie budowlanym
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę prowadzone zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert: do dnia 22.05.2019 r., godz. 08.00
Kod CPV: 71310000-4, 71315200-1
Do pobrania:
14-05-2019 - Wzór umowy
14-05-2019 - Formularz oferty
14-05-2019 - Oświadczenie
14-05-2019 - Zaproszenie do złożenia oferty
20-05-2019 - Umowa o doradztwo techniczne i pełnienie dodatkowych obowiązków
20-05-2019 - Zakres prac dla inspektora
28-05-2019 - Zestawienie ofert
12-06-2019 - Unieważnienie