Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Informacje podstawowe

Beneficjentem projektu jest firma Ekoenergia Silesia S.A. Realizacja projektu została poprzedzona wnikliwą diagnozą potrzeb i analizą sytuacji społeczno - gospodarczej regionu i zapotrzebowania na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu o prezentowanym charakterze. Jednym z głównych zadań parku jest wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu oraz w szczególności promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Przedmiotowa inwestycja dotycząca utworzenia Parku Przemysłowo - Technologicznego EkoEnergia - Efektywność zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” typ 1 projektu, którego realizacja zakłada budowę, przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo - technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Zrealizowany przez Ekoenergia Silesia S.A. projekt aktywnie przyczynia się do transferu technologii i innowacyjności poprzez zakres działalności Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia – Efektywność. Realizacja projektu jest więc zgodna z założeniami i diagnozą zawartą w RPO i przyczynia się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Jednym z czynników decydujących o nowoczesności i konkurencyjności gospodarki regionalnej jest obecność innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zdolnych do absorpcji i dyfuzji innowacji oraz tworzących sieć wzajemnych powiązań i współzależności. Część przedsiębiorstw innowacyjnych dalej nie współpracuje w dostatecznym stopniu w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu. Dlatego istotnym elementem pośredniczącym pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami mogą być, między innymi silne i sprawnie działające parki technologiczne. Przygotowanie do realizacji niniejszego projektu potwierdziło potrzebę uczestnictwa tego typu instytucji w procesie wdrażania innowacji i transferze nowoczesnych technologii. Taki jest też główny cel naszego Parku.