Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Cele

Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań. Cel ten zrealizowany jest poprzez realizację celów pośrednich tj.

  • Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
  • Inicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami B.
  • Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej.
  • Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych.
  • Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
  • Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką,
  • tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu,

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest poprzez utworzenie Parku Przemysłowo - Technologicznego EkoEnergia - Efektywność oraz modernizację i wyposażenie obiektu, co pozwoliło na uruchomienie działalności parku i laboratorium efektywności energetycznej. Realizacja projektu przekłada się w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności regionu śląskiego poprzez transfer technologii i innowacji, co jest zgodne z uzasadnieniem realizacji działania 1.3 zawartym w Regionalnym Programie Operacyjnym, które wskazuje że poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje się w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Cele projektu są więc zgodne z celami RPO w zakresie technologii i innowacji i są realizowane poprzez statutowe działania nowego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Zaproponowane rozwiązania techniczne zastosowane podczas realizacji procesu inwestycyjnego oraz zakupione wyposażenie i oprogramowanie wynika z najnowszych technik budowlanych oraz technologii informatycznych. Przyjęte rozwiązania zapewniają wysoką efektywność energetyczną budynku oraz są zgodne z najlepszą praktyką. Zaproponowane rozwiązanie jest wykonalne pod względem technicznym oraz zapewnia wysoką trwałość inwestycji budowlanych znacząco przekraczającą 20 letni okres projekcji finansowej. Zakupiony system informatyczny laboratorium posiada możliwość rozbudowy i aktualizacji co także zapewni długotrwałe funkcjonowanie. Nasz Park Przemysłowo Technologiczny oraz jego funkcjonalność i oferta usługowa jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników tj. przedsiębiorstw znajdujących się w Parku oraz innych korzystających z usług Parku.

Projekt jest doskonale zlokalizowany pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. Nieruchomość położona w Katowicach – Załężu usytuowana jest na obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej. Obiekt posiada doskonałe skomunikowanie z centrum miasta (ok. 3 km odległości) oraz trasami przelotowym tj. Autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową (odległość około 1 km do każdej z tras). Odległość od centrum administracyjno-usługowego miasta wynosi około 3 km. Takie atrybuty stanowią dodatkowy magnes dla inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje w aglomeracji śląskiej.

Wartość projektu: 11 457 887,01 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 3 737 301,22 zł