Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Finansowanie

Łączny koszt projektu: 51 816 440,18 zł brutto
Dofinansowanie z EFRR: 11 655 810,57 zł brutto
Projekt był finansowany z dwóch źródeł tj. ze środków własnych beneficjenta – Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna i EFRR.

Realizacja inwestycji korzystnie wpływa na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność gospodarczą, inwestycyjną i przestrzenną województwa śląskiego. Ma pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną – budynek w Katowicach wyposażony jest min. w instalację fotowoltaiczną, natomiast budynek w Goczałkowicach-Zdroju – w instalację fotowoltaiczną i solarną. Ponadto należy podkreślić, iż przedmiot działalności Parku powstałego w ramach niniejszego projektu jest ściśle związany z ochroną środowiska.

Ideą Parku Technologicznego jest zrzeszenie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego. Zagadnienia związane z technologiami procesowania (oczyszczania i separowania) wody i gazów, gromadzenia i uzdatnianie wody wymienione zostały w ramach obszaru technologicznego nr 4 Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, wymienionego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. W ramach działań podejmowanych przez Park bezpieczeństwo dostaw wody rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo jako:

  • Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.
  • Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.
  • Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.
  • Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska uwzględniające bezpieczeństwo dostaw wody pitnej.
  • Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej.
  • Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Budynki zmodernizowane w ramach projektu przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykorzystują również odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne i instalacja solarna). Budynek usytuowany przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach jest doskonale skomunikowany. Od autostrady A4 dzieli go ok. 800 m, połączenie to gwarantuje bezpośredni dojazd w kierunkach- Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała (zjazd na DK 86), Wisła (zjazd na DK 81), Warszawa (zjazd na DK 86), Cieszyn/Łódź (zjazd na S 1). Budynek usytuowany przy ulicy Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju znajduje się przy Zalewie Goczałkowickim. Od DK 1 (Katowice-Bielsko-Biała) dzieli go ok. 5 km. Z drugiej strony do dróg wojewódzkich nr 939 (kierunek Strumień), 935 (kierunek Żory), 933 (kierunek Jastrzębie-Zdrój) dzieli go ok. 4 km. Można zatem stwierdzić, iż budynek jest dobrze skomunikowanym z głównymi drogami w regionie.