Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Oferowane Usługi

 • wynajem powierzchni biurowych i technologicznych,
 • udostępnienie powierzchni laboratoryjnej,
 • organizację konferencji,
 • organizację szkoleń specjalistycznych,
 • audyty technologiczne,
 • transfer technologii umożliwiający dostęp do danych radarowych identyfikujących zagrożenia meteorologiczne
 • stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej, a pozostałymi podmiotami działającymi w regionie,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych zapewnienia bezpieczeństwa wodnego.
 • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi takimi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz ze Śląskim Centrum Wody.
Oferujemy badanie wody:

 • przeznaczonej do spożycia,
 • głębinowej,
 • ze studni,
 • powierzchniowej,
 • basenowej,
 • z kąpielisk
CHROMATOGRAF HPLC DIONEX ULTIMATE 3000 Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC to podstawowe narzędzie w laboratoriach chromatograficznych. Zastosowane wysokie ciśnienie, wymusza przepływ eluentu przez kolumnę chromatograficzną, co umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje. Urządzenie to umożliwia oznaczanie takich związków w wodzie jak np.: WWA, farmaceutyki.

SPEKTROFOTOMETR ICP OES iCAP 7000 Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 Plus pozwala na analizy wielopierwiastkowe i oznaczanie substancji śladowych w próbkach o dowolnym składzie matrycy. Jednoczesna rejestracja pełnego widma zapewnia sprawne analizy wielopierwiastkowe na śladowym poziomie, dzięki dostępności wszystkich niezbędnych linii emisyjnych.

MINERALIZATOR MIKROFALOWY ETHOS UP System do mineralizacji mikrofalowej. Posiada komorę o pojemności 70 l, pozwalającą na umieszczenie 44 próbek, co pozwala na usprawnienie pracy przy przygotowywaniu próbek do analizy.

KOMORY LAMINARNE S@FEFLOW 1.8 Komory II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z pionowym przepływem powietrza. Chronią analityka, produkt oraz środowisko przed szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi.

SPEKTROMETR PODCZERWIENI Nicolet iS10 Jeden z najpopularniejszych spektorometrów podczerwieni FTIR, wykorzystywany w laboratoriach kontrolno – pomiarowych. Zakresy spektralne: 7800–350 cm-1 z dzielnikiem wiązki KBr lub 11000-375 cm-1 z XT-KBr. Maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1. Wybór detektorów: DTGS, wysokoczuły detektor MCT chłodzony ciekłym azotem (11700-600 cm-1), InGaAs do pomiarów NIR na sferze integrującej.

HOMOGENIZATOR T18 Digital Ultra Turrax
Służy do rozdrabniania i emulgowania preparatów o objętości od 1ml do do 1.500 ml. Urządzenie wykorzystujące technologię Rotor – Stator, polegającą na zasysaniu substancji przez końcówkę homogenizatora dzięki wysokiej prędkości obrotowej rotora, a następnie przeciskaniu przez szczeliny układu Rotor - Stator. Dzięki działaniu dużego przyspieszenia, substancje poddawane są silnemu działaniu sił tnących, a powstałe turbulencje prowadzą do optymalnego wymieszania zawiesiny.Podstawą badań jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, systemem HACCP oraz wspólnotowym prawem żywnościowym WE nr 852 /2004 R VII pkt. 1a. Nasze Laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości wykonywanych badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo oferuje:

 • Szeroką gamę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wodnego.
 • Udostępnianie/wynajem powierzchni laboratoryjnych.
 • Dostęp do bieżących i archiwalnych danych o odbiciowości, z radaru meteorologicznego, które umożliwią Państwu śledzenie na bieżąco stref opadu i burz, w promieniu 100 km od Goczałkowic-Zdroju.