O firmie

Ekoenergia Silesia S.A. powstała jako spółka celowa w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i posiada statut Instytucji Otoczenia Biznesu. Spółka zarządza nieprodukcyjnym majątkiem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86). W celu zagospodarowania tych nieruchomości, Ekoenergia Silesia S.A. wystąpiła z inicjatywą utworzenia dwóch Parków wpierających przedsiębiorczość w regionie: Przemysłowo-Technologicznego i Technologicznego. Dwa zainicjowane w 2012 roku projekty uzyskały pozytywną ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną i w lutym 2013 roku uzyskały dofinansowanie unijne z EFRR.

Działalność Spółki opiera się głównie na modernizacji cieplnych systemów energetycznych, zarządzaniu gospodarką cieplno – energetyczną oraz optymalizacją zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Głównymi aspektami są:

  • efektywność energetyczna i z tym związana energooszczędność,
  • wprowadzanie do gospodarki energetycznej odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, energia wiatrowa, małe elektrownie wodne),
  • poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej,
  • optymalizacja procesów przemysłowych pod kątem wykorzystania i oszczędności energii,
  • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji eko-energetycznych,
  • wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wodnego przy użyciu nowoczesnych laboratoriów badawczych,
  • podniesienie świadomości podmiotów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa wodnego (JST, B+R i MŚP) o konieczności współpracy w celu zapewnienia efektywności, jakości i skuteczności działań w tym zakresie,
  • stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej a pozostałymi podmiotami gospodarczymi działającymi w regionie.

Dane teleadresowe

Zarząd:
Prezes: Marek Jaromin
Wiceprezes Jerzy Oczkowski

Biuro: 
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38 
tel. +48 32 220 80 71
fax: +48 32 220 80 71
e-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

Numery identyfikacyjne:
NIP 954-273-64-75  
REGON 242859870 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408185 

Kapitał zakładowy: 19.700.000,00 PLN
Kapitał opłacony: 19.700.000,00 PLN