Park Technologiczny EkoEnergia - Woda - Bezpieczeństwo

Projekt pn.: „Stworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju”

Dofinansowanie z EFRR w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji).

Niniejszy projekt został zrealizowany w Województwie Śląskim, na terenie Katowic oraz Goczałkowic-Zdroju, obejmując swym zakresem budynki w poniższych lokalizacjach:

 • przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – budynek głównej siedziby Parku Technologicznego,
 • przy ul. Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju – budynek pełniący funkcję Terenowego Centrum Badawczo-Edukacyjnego Eko-Centrum.

Przedmiotem niniejszego projektu było podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do stworzenia Parku Naukowo-Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo.

Logo parku przemysłowego "Woda-Bezpieczeństwo"

Cele

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Projekt jest zgodny z celami Priorytetu I – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy; Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji, którego celem jest transfer technologii i innowacyjności, a który odbywa się będzie poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

Harmonogram realizacji projektu

 • Rzeczowa realizacja projektu 2013-2015.
 • Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01
 • Termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: 2015-10-05
 • Termin finansowego zakończenia inwestycji: 2015-10-05

Beneficjentem, który zrealizował projekt jest Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna.

Finansowanie

Łączny koszt projektu: 51 816 440,18 zł brutto
Dofinansowanie z EFRR: 11 655 810,57 zł brutto
Projekt był finansowany z dwóch źródeł tj. ze środków własnych beneficjenta – Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna i EFRR.

Realizacja inwestycji korzystnie wpływa na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność gospodarczą, inwestycyjną i przestrzenną województwa śląskiego. Ma pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną – budynek w Katowicach wyposażony jest min. w instalację fotowoltaiczną, natomiast budynek w Goczałkowicach-Zdroju – w instalację fotowoltaiczną i solarną. Ponadto należy podkreślić, iż przedmiot działalności Parku powstałego w ramach niniejszego projektu jest ściśle związany z ochroną środowiska.

Ideą Parku Technologicznego jest zrzeszenie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego. Zagadnienia związane z technologiami procesowania (oczyszczania i separowania) wody i gazów, gromadzenia i uzdatnianie wody wymienione zostały w ramach obszaru technologicznego nr 4 Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, wymienionego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. W ramach działań podejmowanych przez Park bezpieczeństwo dostaw wody rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo jako:

 • Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.
 • Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.
 • Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.
 • Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska uwzględniające bezpieczeństwo dostaw wody pitnej.
 • Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej.
 • Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Budynki zmodernizowane w ramach projektu przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykorzystują również odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne i instalacja solarna). Budynek usytuowany przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach jest doskonale skomunikowany. Od autostrady A4 dzieli go ok. 800 m, połączenie to gwarantuje bezpośredni dojazd w kierunkach- Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała (zjazd na DK 86), Wisła (zjazd na DK 81), Warszawa (zjazd na DK 86), Cieszyn/Łódź (zjazd na S 1). Budynek usytuowany przy ulicy Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju znajduje się przy Zalewie Goczałkowickim. Od DK 1 (Katowice-Bielsko-Biała) dzieli go ok. 5 km. Z drugiej strony do dróg wojewódzkich nr 939 (kierunek Strumień), 935 (kierunek Żory), 933 (kierunek Jastrzębie-Zdrój) dzieli go ok. 4 km. Można zatem stwierdzić, iż budynek jest dobrze skomunikowanym z głównymi drogami w regionie.

Oferowane Usługi

 • wynajem powierzchni biurowych i technologicznych,
 • udostępnienie powierzchni laboratoryjnej,
 • organizację konferencji,
 • organizację szkoleń specjalistycznych,
 • audyty technologiczne,
 • transfer technologii umożliwiający dostęp do danych radarowych identyfikujących zagrożenia meteorologiczne
 • stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej, a pozostałymi podmiotami działającymi w regionie,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych zapewnienia bezpieczeństwa wodnego.
 • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi takimi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz ze Śląskim Centrum Wody
Laboratorium

Oferujemy badanie wody:

 • przeznaczonej do spożycia,
 • głębinowej,
 • ze studni,
 • powierzchniowej,
 • basenowej,
 • z kąpielisk

CHROMATOGRAF HPLC DIONEX ULTIMATE 3000 Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC to podstawowe narzędzie w laboratoriach chromatograficznych. Zastosowane wysokie ciśnienie, wymusza przepływ eluentu przez kolumnę chromatograficzną, co umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje. Urządzenie to umożliwia oznaczanie takich związków w wodzie jak np.: WWA, farmaceutyki.

SPEKTROFOTOMETR ICP OES iCAP 7000 Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 Plus pozwala na analizy wielopierwiastkowe i oznaczanie substancji śladowych w próbkach o dowolnym składzie matrycy. Jednoczesna rejestracja pełnego widma zapewnia sprawne analizy wielopierwiastkowe na śladowym poziomie, dzięki dostępności wszystkich niezbędnych linii emisyjnych.

MINERALIZATOR MIKROFALOWY ETHOS UP System do mineralizacji mikrofalowej. Posiada komorę o pojemności 70 l, pozwalającą na umieszczenie 44 próbek, co pozwala na usprawnienie pracy przy przygotowywaniu próbek do analizy.

KOMORY LAMINARNE S@FEFLOW 1.8 Komory II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z pionowym przepływem powietrza. Chronią analityka, produkt oraz środowisko przed szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi.

SPEKTROMETR PODCZERWIENI Nicolet iS10 Jeden z najpopularniejszych spektorometrów podczerwieni FTIR, wykorzystywany w laboratoriach kontrolno – pomiarowych. Zakresy spektralne: 7800–350 cm-1 z dzielnikiem wiązki KBr lub 11000-375 cm-1 z XT-KBr. Maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1. Wybór detektorów: DTGS, wysokoczuły detektor MCT chłodzony ciekłym azotem (11700-600 cm-1), InGaAs do pomiarów NIR na sferze integrującej.

HOMOGENIZATOR T18 Digital Ultra Turrax
Służy do rozdrabniania i emulgowania preparatów o objętości od 1ml do do 1.500 ml. Urządzenie wykorzystujące technologię Rotor – Stator, polegającą na zasysaniu substancji przez końcówkę homogenizatora dzięki wysokiej prędkości obrotowej rotora, a następnie przeciskaniu przez szczeliny układu Rotor – Stator. Dzięki działaniu dużego przyspieszenia, substancje poddawane są silnemu działaniu sił tnących, a powstałe turbulencje prowadzą do optymalnego wymieszania zawiesiny.

Podstawą badań jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, systemem HACCP oraz wspólnotowym prawem żywnościowym WE nr 852 /2004 R VII pkt. 1a. Nasze Laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości wykonywanych badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Obraz z radaru

Park Technologiczny Ekoenergia Woda Bezpieczeństwo oferuje:

 • Szeroką gamę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wodnego.
 • Udostępnianie/wynajem powierzchni laboratoryjnych.
 • Dostęp do bieżących i archiwalnych danych o odbiciowości, z radaru meteorologicznego, które umożliwią Państwu śledzenie na bieżąco stref opadu i burz, w promieniu 100 km od Goczałkowic-Zdroju.

Kontakt w sprawie najmu sal konferencyjnych:

Bartłomiej Tumiński
tel. kom +48 537 333 641
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: b.tuminski@ekoenergiasilesia.pl

Dawid Śmigielski
tel. +48 664 301 632
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: d.smigielski@ekoenergiasilesia.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl