Przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku i ludziom

Propagujemy wprowadzania do gospodarki energetycznej grupy przedsiębiorstw Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika, solary, energia wiatrowa,
małe elektrownie wodne, w myśl hasła
"Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku i ludziom".

Zarządzanie infrastrukturą
cieplno-energetyczną

W ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A, inicjujemy wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań
w gospodarce energią.

Działamy zgodnie
z najwyższymi wymaganiami

Działamy zgodnie z najwyższymi wymaganiami etycznymi biznesu,
w oparciu o współpracę w profesjonalnym zespole zapewniając usługi
o najwyższym standardzie spełniającym wszelkie kryteria poprawności
i zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.

Energia odnawialna
- turbiny wiatrowe

Propagujemy zwiększanie udziału w bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnycj jak na przykład turbiny wiatrowe. To urządzenia generujące energię elektryczną z wiatru. Energia obrotowa wirnika przekazywana jest do generatora, który zamienia ją w prąd elektryczny, a następnie przesyła do odbiorników prądu lub gromadzi nadwyżki w akumulatorach. W ten sposób tworzony jest prąd bez zużywania zasobów naturalnych – energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną.

Odzysk energii

Odzysk energii poprzez termiczną obróbkę odpadów z równoczesnym produkowaniem energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub na potrzeby ogrzewania. Odzysk energii jest szczególnie wskazany w przypadku zmieszanych i/lub zanieczyszczonych frakcji odpadów. Możliwa jest również produkcja paliw alternatywnych z odpadów, dzięki czemu oszczędzamy kopalne surowce energetyczne.

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych dla każdego kontrahenta spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach

Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):


1. Administratorem przekazywanych przez Państwa firmę danych osobowych w ramach współpracy/umowy jest Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice (dalej EES S.A.). Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy przekażą nam Państwo dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona.


2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. są to:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 (z późn. zm.);

b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495. (z późn. zm.);

c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 (z późn. zm.);

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 (z późn. zm.);

e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495, 1649 (z późn. zm.);

f) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495, 1655 (z późn. zm.);

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730 (z późn. zm.).


3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iodo@ekoenergiasilesia.pl, nr telefonu: +48 505 981 042 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).


4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EES S.A., w tym w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.


5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z EES S.A.


6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z EES S.A., świadczące usługi na rzecz EES S.A. oraz podmioty współpracujące z EES S.A. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.


7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.


8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).


9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.


10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy (i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez EES S.A.


11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy].
Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla każdego kandydata ubiegającego się o pracę w spółce Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice (zwana dalej: Administratorem);

a) Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych.

b) Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby.

c) Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495, z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z późn. zmianami – dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO)

oraz

– po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt.

a. RODO.


2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iodo@ekoenergiasilesia.pl, nr telefonu: +48 505 981 042 (Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych).


3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).


4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.


5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność ma miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).


7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata).
Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oraz w razie zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego) w spółce Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekoenergia Silesia S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 (40-599);


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), jest nim Maciej Zaremba; bezpośredni kontakt w każdej sprawie dot. Pani/Pana danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@ekoenergiasilesia.pl lub telefonicznie: 505 98 10 42;


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w razie zawarcia umowy - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania zawartej Umowy („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. z późn. zmianami; dalej „ustawa Pzp”) oraz podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi prawne, księgowe, informatyczne lub doradcze;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania oraz po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, tj. przez maksymalny okres 6 lat;


6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;


7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym;


8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i/lub innych aktów prawnych;


9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.