Dla odbiorców wody

W tym miejscu znajdą Państwo informacje związane z działalnością naszej firmy związaną z zaopatrzeniem w wodę. Dowiedzą się Państwo między innymi:

 • Co należy zrobić aby podłączyć się do sieci.
 • Jaka jest procedura w przypadku zawarcia cesji umowy.
 • Co zrobić aby otrzymywać faktury za wodę w formie elektronicznej.

Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę - Zbrosławice (woj. Śląskie)

Ekoenergia Silesia S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zbrosławice (woj. Śląskie) na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowej (GK.7012.170.2014). Przedmiotem działania Spółki jest dostarczanie wody do celów zaopatrzenia w wodę odbiorców z obszaru gminy Zbrosławice.

Czytaj więcej: Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę – Zbrosławice

Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę – Gmina Rybnik dla SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Ekoenergia Silesia S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Rybnika (woj. Śląskie) na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowej. Przedmiotem działania Spółki jest dostarczanie wody do celów zaopatrzenia w wodę odbiorców z obszaru Miasta Rybnika tj. terenu SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.10.2019 r., znak GK.631.4.2019

Procedura w przypadku chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu i poczty elektronicznej sprawił, że zdecydowaliśmy się dać naszym Klientom możliwość otrzymywania faktur za wodę na wskazany adres e-mail. Dzięki temu nie muszą Państwo martwić się, że faktura nie przyjedzie na czas i jednocześnie zmniejszy się ilość przechowywanej w domu papierowej dokumentacji.

Oferujemy swoim Klientom możliwość otrzymywania faktur w formacie PDF. Otrzymywanie faktur drogą elektroniczną jest bardzo proste – wystarczy wypełnić Akceptacja faktury elektronicznej i wysłać go pocztą na nasz adres.

Otrzymywanie faktur drogą elektroniczną to czysta oszczędność czasu i pieniędzy. Gorąco zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

Postępowanie w przypadku chęci zawarcia cesji umowy.

Umożliwiamy Odbiorcy scedowanie wynikających z Umowy uprawnień na inny podmiot. W tym celu zarówno Odbiorca jak i Przejmujący powinni wypełnić Wniosek o zawarcie cesji umowy na dostawę wody Dodatkowo Przejmujący powinien załączyć do wniosku wymagane do podpisania umowy dokumenty, których wykaz znajduje się poniżej. Odbiorca załącza jedynie aktualną umowę na dostawę wody.

Spółki prawa handlowego:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • aktualny KRS,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących spółkę**.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.

Osoby fizyczne:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • PESEL, NIP,
 • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.
** jeśli wymagane

Postępowanie w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub zawarcia umowy na dostawę wody

  1. Odbiorca składa w Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Do wniosku należy załączyć:
   • mapę zasadniczą w skali 1:500 z nakładką S+U (Sytuacja i Uzbrojenie), zaznaczoną drogą dojazdową oraz lokalizacją planowanego/istniejącego obiektu (3 egzemplarze),
   • oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości.
  2. Informujemy Odbiorcę o istnieniu, bądź braku, możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci.

Jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci:

  1. Odbiorca otrzymuje opracowane warunki przyłączenia.
  2. Odbiorca zleca, uprawnionemu projektantowi, opracowanie projektu przyłącza wodociągowego w oparciu o otrzymane warunki przyłączenia.
  3. Odbiorca składa Wniosek o uzgodnienie rozwiązań projektowych. Do wniosku należy załączyć:
   • opracowaną dokumentację projektową (4 egzemplarze),
   • otrzymane warunki przyłączenia,
   • opinię wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
   • kserokopię uprawnień projektanta,
   • uzgodnienia z właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe*,
   • zgodę wszystkich właścicieli przyłączanej nieruchomości*
* jeśli wymagane
 1. Odsyłmy Odbiorcy uzgodniony projekt przyłącza (1 egzemplarz).
 2. Odbiorca wybiera wykonawcę robót oraz składa Wniosek o zezwolenie na realizację przyłącza nieruchomości do sieci wodociągowej.
 3. Kontaktujemy się z Wykonawcą w celu ustalenia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad prowadzonymi pracami.
 4. Odbiorca podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę. O terminie Odbiorca jest informowany telefonicznie. Do podpisania umowy wymagane jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody oraz wymienionych niżej dokumentów.

  Spółki prawa handlowego:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • aktualny KRS,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących spółkę**.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.

  Osoby fizyczne:

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • PESEL, NIP,
  • pełnomocnictwa dla osób reprezentujących właściciela nieruchomości**.
  ** jeśli wymagane
 5. Dokonujemy montażu wodomierza u Odbiorcy, oraz ustalamy z Odbiorcą termin odbioru technicznego przyłącza. W celu przeprowadzenia odbioru technicznego Odbiorca powinien dostarczyć:
  • mapę geodezyjną z naniesionym przyłączem (2 egzemplarze),
  • karty zasuw oraz studni wodomierzowych (2 egzemplarze).
 6. Dokonujemy odbioru technicznego przyłącza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl