Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę – Gmina Rybnik dla SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych w rejonie ul. Stawowej w Rybniku na wodociągu DN 1000 mm wystąpi obniżone ciśnienie wody na odcinku Rybnik ul. Stawowa – Zbiornik Pszów.

Prace regulacyjne i naprawcze będą prowadzone od godziny 22:00 dnia 09.04.2024 r. do godziny 7:00 dnia 11.04.2024 r.           

W czasie wykonywania prac naprawczych wystąpi obniżone ciśnienie o około 0,2 MPa oraz możliwe będzie pogorszenie parametrów jakościowych wody w punkcie odbioru:

 • Szpital Rybnik

W razie konieczności zapewnienia zastępczej dostawy wody prosimy o kontakt z Wydziałem Transportu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (GPW S.A.) pod numerem telefonu 32 60 38 629.

Szczegółowych informacji na roboczo udzielają przedstawiciele Oddziału Eksploatacji Sieci Żory (GPW S.A.) telefon: 32 43 42 998 lub 32 45 78 343.

 

Za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją przepraszamy.

Ekoenergia Silesia S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Rybnika (woj. Śląskie) na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowej. Przedmiotem działania Spółki jest dostarczanie wody do celów zaopatrzenia w wodę odbiorców z obszaru Miasta Rybnika tj. terenu SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.10.2019 r., znak GK.631.4.2019.

 • Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  Kontakt:
  Numer ogólny: +48 32 220 80 71 wewnętrzny: 22,
  e-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
 • Przepisy prawne  
  Ekoenergia Silesia S.A. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2019 roku uzyskała Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Rybnika dla SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
  – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j. z dnia 2023.03.21) – Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2022.1074 t.j. z dnia 2022.05.20) – Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11) – Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31) – Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.U.2021.2019 t.j. z dnia 2021.11.08) – Pobierz
  – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika (pobierz) 
 • E-faktura
  – Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach
  informuje, że wszyscy nasi Klienci mogą otrzymywać faktury elektroniczne (PDF),
  które będą wysyłane na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail 
   (Pobierz – Formularz Oświadczenia o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej)
  – W przypadku zmiany adresu e-mail należy ponownie wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres e-mail.
  – W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur VAT drogą mailową należy wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres do wysyłki faktur VAT w formie papierowej.
  – Powyższe dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji a następnie przesłać Pocztą na nasz adres lub złożyć osobiście w Siedzibie naszej Spółki.
  Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.
 • Awarie
  Informowanie o awarii związanej z dostawą wody w ramach umowy drogą telefoniczną pod nr: 032 60 38 600 lub 032 60 38 601 (dyspozytor)
 • Taryfa
  – Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – GL.RZT.70.69.2023 dotycząca zatwierdzenia taryfy na okres 3 lat wraz z taryfą obowiązującą od dnia 24.08.2023r. – Pobierz
 • Dokumenty do pobrania
  – Wniosek o wydanie warunków
  przyłączenia nieruchomości do sieci (pobierz)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl