Park Przemysłowo - Technologiczny EkoEnergia - Efektywność

Nazwa projektu

Utworzenie Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach

Przedmiot projektu

W ramach realizacji przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A. projektu powstał nowy Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Efektywność. Park mieści się w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Działania inwestycyjne zmierzające do utworzenia Parku polegały na:

 1. Modernizacji obiektu przy ul. Żeliwnej.
 2. Zakupie wyposażenia laboratorium efektywności energetycznej (sprzęt komputerowy i pomiarowy).
 3. Stworzeniu specjalistycznego systemu informatycznego dla potrzeb laboratorium.
 4. Zakupie wyposażenia Parku.
Logo parku przemysłowego "Efektywność"

Informacje podstawowe

Beneficjentem projektu jest firma Ekoenergia Silesia S.A. Realizacja projektu została poprzedzona wnikliwą diagnozą potrzeb i analizą sytuacji społeczno – gospodarczej regionu i zapotrzebowania na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu o prezentowanym charakterze. Jednym z głównych zadań parku jest wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu oraz w szczególności promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Przedmiotowa inwestycja dotycząca utworzenia Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” typ 1 projektu, którego realizacja zakłada budowę, przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo – technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Zrealizowany przez Ekoenergia Silesia S.A. projekt aktywnie przyczynia się do transferu technologii i innowacyjności poprzez zakres działalności Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność. Realizacja projektu jest więc zgodna z założeniami i diagnozą zawartą w RPO i przyczynia się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Jednym z czynników decydujących o nowoczesności i konkurencyjności gospodarki regionalnej jest obecność innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zdolnych do absorpcji i dyfuzji innowacji oraz tworzących sieć wzajemnych powiązań i współzależności. Część przedsiębiorstw innowacyjnych dalej nie współpracuje w dostatecznym stopniu w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu. Dlatego istotnym elementem pośredniczącym pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami mogą być, między innymi silne i sprawnie działające parki technologiczne. Przygotowanie do realizacji niniejszego projektu potwierdziło potrzebę uczestnictwa tego typu instytucji w procesie wdrażania innowacji i transferze nowoczesnych technologii. Taki jest też główny cel naszego Parku.

Cele

Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań. Cel ten zrealizowany jest poprzez realizację celów pośrednich tj.

 • Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
 • Inicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami B.
 • Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej.
 • Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych.
 • Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
 • Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką,
 • tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu,

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest poprzez utworzenie Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oraz modernizację i wyposażenie obiektu, co pozwoliło na uruchomienie działalności parku i laboratorium efektywności energetycznej. Realizacja projektu przekłada się w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności regionu śląskiego poprzez transfer technologii i innowacji, co jest zgodne z uzasadnieniem realizacji działania 1.3 zawartym w Regionalnym Programie Operacyjnym, które wskazuje że poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje się w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Cele projektu są więc zgodne z celami RPO w zakresie technologii i innowacji i są realizowane poprzez statutowe działania nowego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Zaproponowane rozwiązania techniczne zastosowane podczas realizacji procesu inwestycyjnego oraz zakupione wyposażenie i oprogramowanie wynika z najnowszych technik budowlanych oraz technologii informatycznych. Przyjęte rozwiązania zapewniają wysoką efektywność energetyczną budynku oraz są zgodne z najlepszą praktyką. Zaproponowane rozwiązanie jest wykonalne pod względem technicznym oraz zapewnia wysoką trwałość inwestycji budowlanych znacząco przekraczającą 20 letni okres projekcji finansowej. Zakupiony system informatyczny laboratorium posiada możliwość rozbudowy i aktualizacji co także zapewni długotrwałe funkcjonowanie. Nasz Park Przemysłowo Technologiczny oraz jego funkcjonalność i oferta usługowa jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników tj. przedsiębiorstw znajdujących się w Parku oraz innych korzystających z usług Parku.

Projekt jest doskonale zlokalizowany pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. Nieruchomość położona w Katowicach – Załężu usytuowana jest na obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej. Obiekt posiada doskonałe skomunikowanie z centrum miasta (ok. 3 km odległości) oraz trasami przelotowym tj. Autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową (odległość około 1 km do każdej z tras). Odległość od centrum administracyjno-usługowego miasta wynosi około 3 km. Takie atrybuty stanowią dodatkowy magnes dla inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje w aglomeracji śląskiej.

Wartość projektu: 11 457 887,01 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 3 737 301,22 zł

Oferowane Usługi

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów. Proponujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką energetyczną, a w dalszej kolejności także uruchomienie monitoringu zużycia mediów i systemu sterowania pracą wybranych instalacji – jeżeli audyt wykaże opłacalność ekonomicznej przedsięwzięcia.

Park Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oferuje:

 • powierzchnie biurowe o różnej konfiguracji metrażu;
 • komfortowe i nowoczesne sale konferencyjno – szkoleniowe
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu efektywności energetycznej – optymalizacje zużycia energii elektrycznej;
 • usługi specjalistyczne:
  • audyty energetyczne,
  • usługi optymalizacji procesów energochłonnych,
  • badania naukowe,
  • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  • doradztwo technologiczne związane z zagadnieniami, które są programowymi celami Parku,
  • wdrożenia Systemu Zarządzania Mediami / System Zarządzania Mediami (SZM) jest dostosowany do obsługi energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, a także mediów przemysłowych i paliw niesieciowych. Wdrożenie umożliwia stworzenie ewidencji obiektów, punktów poboru, umów i wprowadzenie danych z faktur na sprzedaż i dystrybucję mediów.
Schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu Zarządzania Mediami
powyżej – schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu Zarządzania Mediami

Kontakt w sprawie najmu sal konferencyjnych

Bartłomiej Tumiński
tel. kom +48 537 333 641
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: b.tuminski@ekoenergiasilesia.pl

Dawid Śmigielski
tel. +48 664 301 632
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: d.smigielski@ekoenergiasilesia.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl