Park Przemysłowo - Technologiczny EkoEnergia - Efektywność

Nazwa projektu

Utworzenie Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach

Przedmiot projektu

W ramach realizacji przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A. projektu powstał nowy Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Efektywność. Park mieści się w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Działania inwestycyjne zmierzające do utworzenia Parku polegały na:

 1. Modernizacji obiektu przy ul. Żeliwnej.
 2. Zakupie wyposażenia laboratorium efektywności energetycznej (sprzęt komputerowy i pomiarowy).
 3. Stworzeniu specjalistycznego systemu informatycznego dla potrzeb laboratorium.
 4. Zakupie wyposażenia Parku.

Informacje podstawowe

Beneficjentem projektu jest firma Ekoenergia Silesia S.A. Realizacja projektu została poprzedzona wnikliwą diagnozą potrzeb i analizą sytuacji społeczno – gospodarczej regionu i zapotrzebowania na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu o prezentowanym charakterze. Jednym z głównych zadań parku jest wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu oraz w szczególności promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Przedmiotowa inwestycja dotycząca utworzenia Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” typ 1 projektu, którego realizacja zakłada budowę, przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo – technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Zrealizowany przez Ekoenergia Silesia S.A. projekt aktywnie przyczynia się do transferu technologii i innowacyjności poprzez zakres działalności Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność. Realizacja projektu jest więc zgodna z założeniami i diagnozą zawartą w RPO i przyczynia się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Jednym z czynników decydujących o nowoczesności i konkurencyjności gospodarki regionalnej jest obecność innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zdolnych do absorpcji i dyfuzji innowacji oraz tworzących sieć wzajemnych powiązań i współzależności. Część przedsiębiorstw innowacyjnych dalej nie współpracuje w dostatecznym stopniu w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu. Dlatego istotnym elementem pośredniczącym pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami mogą być, między innymi silne i sprawnie działające parki technologiczne. Przygotowanie do realizacji niniejszego projektu potwierdziło potrzebę uczestnictwa tego typu instytucji w procesie wdrażania innowacji i transferze nowoczesnych technologii. Taki jest też główny cel naszego Parku.

Cele

Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań. Cel ten zrealizowany jest poprzez realizację celów pośrednich tj.

 • Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
 • Inicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami B.
 • Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej.
 • Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych.
 • Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
 • Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką,
 • tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu,

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest poprzez utworzenie Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oraz modernizację i wyposażenie obiektu, co pozwoliło na uruchomienie działalności parku i laboratorium efektywności energetycznej. Realizacja projektu przekłada się w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności regionu śląskiego poprzez transfer technologii i innowacji, co jest zgodne z uzasadnieniem realizacji działania 1.3 zawartym w Regionalnym Programie Operacyjnym, które wskazuje że poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje się w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych. Cele projektu są więc zgodne z celami RPO w zakresie technologii i innowacji i są realizowane poprzez statutowe działania nowego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Zaproponowane rozwiązania techniczne zastosowane podczas realizacji procesu inwestycyjnego oraz zakupione wyposażenie i oprogramowanie wynika z najnowszych technik budowlanych oraz technologii informatycznych. Przyjęte rozwiązania zapewniają wysoką efektywność energetyczną budynku oraz są zgodne z najlepszą praktyką. Zaproponowane rozwiązanie jest wykonalne pod względem technicznym oraz zapewnia wysoką trwałość inwestycji budowlanych znacząco przekraczającą 20 letni okres projekcji finansowej. Zakupiony system informatyczny laboratorium posiada możliwość rozbudowy i aktualizacji co także zapewni długotrwałe funkcjonowanie. Nasz Park Przemysłowo Technologiczny oraz jego funkcjonalność i oferta usługowa jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników tj. przedsiębiorstw znajdujących się w Parku oraz innych korzystających z usług Parku.

Projekt jest doskonale zlokalizowany pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej. Nieruchomość położona w Katowicach – Załężu usytuowana jest na obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej. Obiekt posiada doskonałe skomunikowanie z centrum miasta (ok. 3 km odległości) oraz trasami przelotowym tj. Autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową (odległość około 1 km do każdej z tras). Odległość od centrum administracyjno-usługowego miasta wynosi około 3 km. Takie atrybuty stanowią dodatkowy magnes dla inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje w aglomeracji śląskiej.

Wartość projektu: 11 457 887,01 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 3 737 301,22 zł

Oferowane Usługi

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów energetycznych i ich kosztów. Proponujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej i wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką energetyczną, a w dalszej kolejności także uruchomienie monitoringu zużycia mediów i systemu sterowania pracą wybranych instalacji – jeżeli audyt wykaże opłacalność ekonomicznej przedsięwzięcia.

Park Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność oferuje:

 • powierzchnie biurowe o różnej konfiguracji metrażu;
 • komfortowe i nowoczesne sale konferencyjno – szkoleniowe
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu efektywności energetycznej – optymalizacje zużycia energii elektrycznej;
 • usługi specjalistyczne:
  • audyty energetyczne,
  • usługi optymalizacji procesów energochłonnych,
  • badania naukowe,
  • pomoc w nawiązaniu relacji z uczelniami wyższymi jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  • doradztwo technologiczne związane z zagadnieniami, które są programowymi celami Parku,
  • wdrożenia Systemu Zarządzania Mediami / System Zarządzania Mediami (SZM) jest dostosowany do obsługi energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, a także mediów przemysłowych i paliw niesieciowych. Wdrożenie umożliwia stworzenie ewidencji obiektów, punktów poboru, umów i wprowadzenie danych z faktur na sprzedaż i dystrybucję mediów.
powyżej – schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu Zarządzania Mediami

Kontakt:

– w sprawie najmu sal konferencyjno-szkoleniowych:
Bartłomiej Tumiński
tel. kom +48 537 333 641
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: b.tuminski@ekoenergiasilesia.pl

Dawid Śmigielski
tel. +48 664 301 632
tel. +48 32 220 80 71 wew. 26
e-mail: d.smigielski@ekoenergiasilesia.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl