Zbiorowe Zaopatrzenie w Wodę - Zbrosławice (woj.Śląskie)

Ekoenergia Silesia S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zbrosławice (woj. Śląskie) na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności wodociągowej (GK.7012.170.2014). Przedmiotem działania Spółki jest dostarczanie wody do celów zaopatrzenia w wodę odbiorców z obszaru gminy Zbrosławice.

 • Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  Kontakt:
  Numer ogólny: +48 32 220 80 71 wewnętrzny: 22,
  e-mail: 
  kontakt@ekoenergiasilesia.pl
 • Przepisy prawne  
  Ekoenergia Silesia S.A. Decyzją Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 23 grudnia 2014 roku uzyskała Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zbrosławice.
  – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) – 
  Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472 z dnia 2018.03.02) – 
  Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11) – 
  Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31) – 
  Pobierz
  – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  (Dz.U.2018.510 z dnia 2018.03.09) – 
  Pobierz
  – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbrosławice
 • E-faktura
  – Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że wszyscy nasi Klienci mogą otrzymywać faktury
  elektroniczne (PDF), które będą wysyłane na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail  (Pobierz – Formularz Oświadczenia o akceptacji wystawiania
  i przesyłania faktur w formie elektronicznej)

  – W przypadku zmiany adresu e-mail należy ponownie wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres e-mail.
  – W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur VAT drogą mailową należy wypełnić powyższe Oświadczenie wpisując aktualny adres do wysyłki faktur VAT w formie papierowej.
  – Powyższe dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji a następnie przesłać Pocztą na nasz adres lub złożyć osobiście w Siedzibie naszej Spółki.
  Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.
 • Awarie
  Informowanie o awarii związanej z dostawą wody w ramach umowy drogą telefoniczną pod nr: 032 60 38 600 lub 032 60 38 601 (dyspozytor)
 • Taryfa
  – Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – GL.RZT.70.68.2023 dotycząca zatwierdzenia taryfy na okres 3 lat wraz z taryfą obowiązującą od dnia 30.09.2023r. –  
  Pobierz
 • Dokumenty do pobrania
  – Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci (
  pobierz