RPO_2_19_2015 Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem nowego wyposażenia laboratoryjnego – Radar Meteorologiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 28.04.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 38.00.00.00-5, 38.12.00.00-2, 51.43.00.00-5
Do pobrania:
20-04-2015 – Ogłoszenie
– SIWZ
28-04-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty
19-05-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia