Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 08.12.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 45543100-4, 35100000-5, 31321210-7, 31340000-1
Do pobrania:
30-11-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
07-12-2016 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania