Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 ponowne

Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 z modernizacją pośredniego układu pomiarowego i budową półpośredniego pomiaru energii elektrycznej oraz budową układu zabezpieczeń i telemechaniki, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz warunkami przyłączenia, a także uzgodnieniem projektu technicznego.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 27.07.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 45 000 000-7 Roboty budowlane, 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45 317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 45 311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Do pobrania:
30-06-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
07-07-2016 – Uzgodnienie układu pomiarowego
– Przedmiar
18-07-2016 – Przedmiar
19-07-2016 – Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami
02-08-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
23-08-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia