Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego i dostawa zasilacza UPS (ponowione)

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego oraz dostawa zasilacza UPS
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 03.01.2017 do godziny 10:00
Kod CPV: 45543100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwpożarowych 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 31321210-7 Kabel niskiego napięcia 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych
Do pobrania:
15-12-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
20-12-2016 – Odpowiedzi na pytania
27-12-2016 – Odpowiedzi na pytania
28-12-2016 – Odpowiedzi na pytania
28-12-2016 – Odpowiedzi na pytania
29-12-2016 – Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
29-12-2016 – Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
30-12-2016 – Zmiana SIWZ – tekst jednolity
10-01-2017 – Informacja z otwarcia ofert
12-01-2017 – Unieważnienie postępowania