Postępowanie nr RPO_2_16_2015 „Zmiana zagospodarowania terenu…” (Unieważnione)

Przedmiot zamówienia: Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.03.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 45100000-8 – przygotowanie pod budowę 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45422000-1 – roboty ciesielskie 45262310-7 – zbrojenie 45262311-4 – betonowanie konstrukcji 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261320-3 – kładzenie rynien 45443000-4 – roboty elewacyjne 45410000-4 – tynkowanie 45442100-8 – roboty malarskie 45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 45233161-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233162-2 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 31520000-7 – lampy i oprawy oświetleniowe 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania 45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego
Do pobrania:
14-02-2015 Ogłoszenie
14-02-2015 SIWZ oraz załączniki
03-03-2015 Organizator Przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych w trakcie postępowania pytań Oferentów.
16-03-2015 Zmiana treści SIWZ
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.1
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.2
16-03-2015 Odpowiedzi na otrzymane pytania cz.3
16-03-2015 Protokół z narady koordynacyjnej w dniu 13-02-2015
16-03-2015 Rysunek S-1 Przyłącz wody
16-03-2015 Rysunek rzut terenu
26-03-2015 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery
03-04-2015 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.