Pomiary elektryczne w obiektach Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach i w Goczałkowicach Zdroju

Pomiary elektryczne w obiektach Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach i w Goczałkowicach Zdroju
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r., godz. 08.00
Kod CPV: 71314100-3, 71355000-1
Numer ogłoszenia : 647205-N-2018
Do pobrania:
13.11.2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi ( .pdf )
13.11.2018 – Formularz oferty ( .docx )
13.11.2018 – Informacja wykonawcy ( .docx )
13.11.2018 – OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( .docx )
13.11.2018 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( .docx )
13.11.2018 – Umowa ( .docx )
13.11.2018 – WYKAZ URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( .docx )
13.11.2018 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ( .docx )
21.11.2018 – Zestawienie ofert ( .docx )
29.11.2018 -wybór oferty ( .pdf)
12.12.2018 -Ogłoszenie o udzielniu zamówienia – usługi ( .pdf)