Postępowanie nr RPO_2_7_2014 „Prace modernizacyjne i remontowe…” (unieważnione)

Przedmiot zamówienia: Prace modernizacyjne i remontowe budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 24.02.2014 o godzinie 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00-7 Roboty budowlane, 45 45 30 00-7 Roboty remontowe
Do pobrania:
24-01-2014 Ogłoszenie
24-01-2014 Wytyczne
27-01-2014 Uzupełnienie ogłoszenia
05-02-2014 Odpowiedzi na pytania
06-02-2014 Odpowiedzi na pytania
07-02-2014 W dniu 06.02.2014. Zamawiający stwierdził kilkugodzinną awarię serwera, co skutkowało brakiem dostępu oferentów do dokumentów związanych z przetargiem o znaku RPO2/7/2014. W związku z powyższym Organizator postępowania przedłuża o 1 dzień, to jest dnia 14.02.2014, możliwość zadawania pytań. Awaria serwera nie powoduje zmiany terminu składania ofert, tj. do dnia 24.02.2014 do godziny 14.00.
07-02-2014 Organizator Przetargu uzupełnia dokumentację projektową w zakresie modernizacji budynku do stanu „deweloperskiego” o brakujące rysunki, przedmiary i projekty. Pobierz uzupełnienie
11-02-2014 Odpowiedzi na pytania oraz załączniki
12-02-2014 Odpowiedzi na pytania
18-02-2014 Odpowiedzi na pytania oraz załączniki
20-02-2014 W związku z licznymi pytaniami jakie zostały zadane w trakcie postępowania oraz w celu zapewnienia informacji wszystkim zainteresowanym udziałem w postępowaniu podmiotom, Organizator przetargu zamieszcza podsumowanie wszystkich dotychczas udzielonych odpowiedzi, mogące pomóc w przygotowaniu oferty. Podsumowanie
25-02-2014 Unieważnienie